Smlouva o spolupráci

Tato smlouva o spolupráci (dále jen „smlouva“) se vztahuje na právní vztahy společnosti BabeWings s.r.o., Habrmannovo náměstí 13, Plzeň 312 00, Česká republika,  s identifikačním číslem 06974325 (dále jen „BabeWings„) a fyzickou nebo právnických osob (dále jen „Partner“), která projevila zájem o registraci v partnerském programu provozovaném BabeWings

1. Registrace do partnerského programu

1.1. Registrace do partnerského programu probíhá elektronicky, odesláním poptávky ve formě vyplněného registračního formuláře a odsouhlasením podmínek této smlouvy. BabeWings má právo zamítnout poptávku pokud se zjistí skutečnost, že Partner není vhodný pro partnerský program z jakéhokoliv důvodu. Partner bere na vědomí, že v případě schválení registrace, je uzavřena smlouva mezi partnerem a BabeWings.

1.2. Partner se zavazuje, že se seznámil a souhlasí s touto smlouvou a obsahem webových stránek BabeWings.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Partner má nárok na využití jakýchkoliv propagačních nástrojů v souladu s podmínkami této smlouvy.

2.2. Poskytnuté propagační nástroje jsou chráněny autorským zákonem. V souladu s touto smlouvou BabeWings poskytuje Partnerům omezené, nevýhradní, nepřenosné právo používat tyto propagační nástroje s jediným a výhradním účelem – propagace produktů a služeb partnerského programu BabeWings.

2.3. Partner souhlasí s tím, že v žádném případě nebude používat způsoby reklamy, které jakýmkoliv způsobem porušují zákon, například rozesílání spamu a obdobné nevhodné propagační techniky. BabeWings si vyhrazuje právo nevyplatit provizi, případně žádat její vrácení nazpět a omezit přístup k účtu Partnera pokud Partner poruší tento bod smlouvy.

2.4. BabeWings se zavazuje poskytnout podrobné statistické údaje s počtem prokliků, vytvořených objednávek a výši provize. Tyto údaje budou identifikování podle čísla Partnera umístěného v propagačních nástrojích vedoucích ze stránky Partnera na BabeWings. BabeWings nenese žádnou odpovědnost za správné umístění čísla Partnera. V případě ztráty nebo neumístění tohoto čísla, Partnerovi nevzniká nárok na provizí.

2.5. Partner je plně zodpovědný za obsah, použití a údržbu svých webových stránek. Partner se zavazuje, že materiály zveřejněné na internetových stránkách Partnera neporušují žádné zákony nebo práva třetích osob, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí či jiných osobních nebo majetkových práv.

3. Použití osobních údajů

3.1 Partner poskytuje BabeWings výhradní právo na použití osobních údajů doručených klientů, které si vytvořili objednávky prostřednictvím Partnera pro marketingové účely. Partner se zavazuje informovat každého klienta o poskytnutí jeho osobních údajů BabeWings.

4. Provize

4.1. BabeWings se zavazuje umožnit partnerovi přístup do systému BabeWings, kde si může zkontrolovat výši provize a stavy jednotlivých objednávek.

4.2. Nárok na provizi Partnerovi vzniká označením konkrétní objednávky stavem „dokončeno“, a to ve výši stanovené ve statistice systému BabeWings

4.3. Minimální částka pro vyplacení činí 100 Kč.

4.4. Provize bude hrazena na základě vystavené faktury, či DPP s lhůtou splatnosti nejméně 14 dní.

5. Doba trvání této smlouvy

5.1. Doba trvání této smlouvy začíná běžet dnem schválení Partnera v systému BabeWings a uzavírá na dobu neurčitou. BabeWings je oprávněno odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností v případě porušení některých z povinností Partnera uvedených v této smlouvě. V tomto případě Partnerovi nevzniká žádný nárok na vyplacení provizí.

5.2. Je-li spolupráce ukončena z důvodů, které se netýkají porušení této smlouvy, Partner má nárok na provizí, která vznikla během trvání této smlouvy.

6. Změny

6.1. Leadsor si vyhrazuje právo na změnu jakéhokoliv ustanovení této smlouvy bez předchozího oznámení. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění na webových stránkách Leadsor. Partner bude také informován o změně prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl při registraci.

7. Omezení odpovědnosti

7.1. BabeWings neodpovídá za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem systému BabeWings. V případě jakékoliv poruchy Partner bude informován o této skutečnosti prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla, uvedeného při registraci.

8. Sledovací systém

8.1. Partner souhlasí s tím, že poskytuje BabeWings plné právo analyzovat a monitorovat činnosti související se splněním podmínek této smlouvy. Jakékoli úmyslné ukrytí nebo nezákonné jednání je porušením této smlouvy.

9. Ostatní ujednání

9.1. Partner se zavazuje nezveřejňovat důvěrnou informace třetím stranám, a používat ji pouze pro účely uvedené v této smlouvě. V případě porušení tohoto bodu, BabeWings je oprávněno vypovědět smlouvu s okamžitou platností.

9.2. Podmínky této smlouvy se řídí platnými právními předpisy České Republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním webových stránek BabeWings nebo využíváním partnerského programu BabeWings budou projednávány místně příslušným soudem v České republice, a to v souladu se zákony České republiky